Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Urbanism și amenajarea teritoriului

ACTE NECESARE

ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM IN VEDEREA AUTORIZARII EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE/DEMOLARE

 • cerere tip (completata integral) pentru eliberarea certificatului de urbanism
 • plan topografic sau cadastral sc. 1: 500, 1: 2000 vizat de Oficiul de Cadastru Publicitate Imobiliara  – cu indicare imobilului (teren si /sau constructii)
 • plan topografic sau cadastral sc. 1: 2880 sau 1: 10.000 dupa caz, pe care sa fie marcata limita intravilanului (unde este cazul)
 • dovada detinerii imobilului (extras CF, alte documente legale) max 1 an vechime
 • plan de situatie sc. 1: 500 intocmit de arhitect (unde este cazul)
 • documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism
 • copie C.I./CUI

ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM IN VEDEREA CONSTRUIRII RETELELOR TEHNICO-EDILITARE

 • cerere tip (completata integral) pentru eliberarea certificatului de urbanism
 • carte de identitate/CUI copie
 • plan topografic sau cadastral sc. 1: 2880 sau 1: 10.000 dupa caz, pe care sa fie marcata limita intravilanului (unde este cazul)
 • dovada detinerii imobilului
 • solutia tehnica a furnizorului
 • plan de situatie sc. 1: 500 intocmit de proiectant retele
 • documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism

OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE

 • formular cerere si anexa completate corespunzator
 • carte de identitate/CUI copie
 • certificatul de urbanism copie
 • dovada detinerii dreptului de construire / desfiintare – copie legalizata
 • plan cadastral cu viza Oficiul de Cadastru Publicitate Imobiliara
 • dovada inregistrarii la Ordinul Arhitectilor din Romania
 • dovada achitarii taxelor legale
 • fisele tehnice si avizele componente
 • avize specifice cerute prin certificatul de urbanism,  obtinute de solicitant
 • proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire/desfiintare

OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE RETELE TEHNICO-EDILITARE

 • Formular cerere si anexa completate corespunzator
 • Carte de identitate/CUI copie
 • Certificatul de urbanism copie
 • Dovada detinerii dreptului de construire/desfiintare – copie legalizata
 • Plan cadastral cu viza OCPI
 • Dovada achitarii taxelor legale
 • Fisele tehnice si avizele componente
 • Avize specifice cerute prin certificatul de urbanism, obtinute de solicitant
 • Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire/desfiintare

EMITEREA AVIZULUI DE OPORTUNITATE PREALABIL ÎNTOCMIRII PUZ

 • cerere tip prin care se solicita avizul de oporunitate
 • dovada achitarii taxei aviz  oportunitate, stabilita prin HCL
 • certificat de urbanism, copie
 • act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire
 • plan cadastral in concordanta cu act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire vizat de OCPI – Bihor
 • studiu de fundamentare
 • documentatie tehnica intocmita, semnata si stampilata in original de urbanist/arhitect cu drept de semnatura  care contine:
  • plan de incadrare in zona
  • plan situatie existenta de preferinta pe suport cadastral, cu figurarea vecinatatilor
  • orice alte planse pe care beneficiarii/proiectantii le considera necesare pentru sustinerea propunerilor din studiul de oportunitate
 • plansele in format electronic (.pdf, .jpg) pe CD sau transmise pe e-mail pe urbanism@tileagd.ro (trimise in ziua depunerii documentatiei cu referire la numarul de inregistrare)

Obs. Documentatia se depune in doua exemplare

APROBAREA CONTINUTULUI DOCUMENTATIEI DE URBANISM PUD/PUZ/PUG DE CATRE CONSILIUL LOCAL

 • cerere tip prin care se solicita promovarea in Consiliul Local
 • certificat de urbanism, copie, 2 ex.
 • act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire (maxim 3 luni), 2 ex.
 • plan cadastral in concordanta cu act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire vizat de OCPI – Bihor, 2 ex.
 • documentatie topografica/cadastrala pentru zona studiata insotita de explicitarea situatiei juridice prin acte doveditoare (daca e cazul)
 • toate avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism, 2 ex.
 • raportul procesului de informare si consultare a publicului conform Regulamentului Local aprobat  privind Planul Urbanistic Zonal
 • documentatie tehnica intocmita, semnata si stampilata in original de urbanist/arhitect cu drept de semnatura RUR conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu toate modificarile si completarile ulterioare, si a cadrului continut pentru fiecare categorie de documentatie de urbanism stabilit prin ordin al ministerului de resort, insotita de avize si acorduri potrivit prevederilor anexei nr. 1 la Legea 350/2001
 • plansele in format electronic (vectorial in sistem de coordonate STEREO 1970 .dwg) pe CD

EMITEREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICARII CONSTRUCTIEI (ADEVERINTA DE NOTARE), PENTRU CONSTRUCTII REALIZATE ANTERIOR APARITIEI LEGII 453/2001

 • Formular cerere
 • Carte de identitate/CUI copie
 • Autorizatia de executare de lucrari sau Autorizatia de luare in folosinta sau certificat de mostenitor sau Acte din care rezulta transmiterea dreptului de proprietate asupra constructiei in cauza de la executantul acesteia pana la actualul proprietar – copie
 • Declaratia notariala din care rezulta data la care a fost edificata/extinsa constructia si faptul ca aceasta nu face obiectul nici unui litigiu
 • Copie coala de carte funciara de data recenta – maxim 1 luna – copie
 • Plan topografic cu viza OCOT, OCAOTA sau institutia abilitata la data edificarii constructiei.
 • Referat arhitect din care rezulta ca s-a respectat proiectul de executie, precum si stadiul fizic al constructiei (in cazul constructiilor realizate cu autorizatie de construire emisa in conditiile Legii nr.50/1991)
 • Referat inginer structurist si diriginte de santier din care rezulta ca s-a respectat proiectul de executie, precum si stadiul fizic al constructiei (in cazul constructiilor realizate cu autorizatie de construire emisa in conditiile Legii nr.50/1991)
 • Plan de situatie intocmit, semnat si stampilat de topograf autorizat cu cladirea edificata in baza AC, cu distantele pana la limitele de proprietate
 • Certificat fiscal , din care rezulta ca figureaza impus cu constructia in cauza, anterior anului 2001
 • Taxa
 • NOTA: IN CAZUL IN CARE CONSTRUCTIILE, EXECUTATE FARA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE, AU FOST DECLARATE PENTRU IMPOZITARE DUPA APARITIA LEGII NR.453/2001, PENTRU ACESTEA NU SE VA EMITE CERTIFICATUL DE ATESTARE A EDIFICARII CONSTRUCTIILOR

EMITEREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICARII CONSTRUCTIEI (ADEVERINTEI DE NOTARE A CONSTRUCTIEI IN CARTEA FUNCIARA) (CONSTRUCTII EXECUTATE CU AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE)

 • Formular cerere
 • Carte de identitate/CUI copie
 • Autorizatia de construire – copie
 • Formular de regularizare taxa la AC (copie)
 • Autorizatie de luare in folosinta (copie)
 • Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor, semnat de reprezentant PMO
 • Extras de carte funciara de data recenta – maxim 1 luna – copie
 • Contract de vanzare – cumparare, in cazul instrainarii imobilului
 • Declaratie notariala cu accept notare constructie, in situatia in care beneficiarul AC nu este proprietarul terenului
 • Plan topo/cadastral cu viza OCPI
 • Certificat fiscal
 • Certificat energetic (copie)
 • Taxa

EMITEREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICARII CONSTRUCTIEI (ADEVERINTEI DE NOTARE A CONSTRUCTIEI IN CARTEA FUNCIARA) (CONSTRUCTII EXECUTATE FARA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE, MAI VECHI DE 3 ANI)

 • Formular cerere
 • Carte de identitate/CUI copie
 • Cartea funciara actualizata
 • Documentatia cadastrala
 • Certificat fiscal sau proces verbal de impunere cladiri (in care sa figureze cladirea/extinderea pentru care se solicita certificatul de atestare/adeverinta)
 • Avizul Arhitectului Sef Favorabil + plansele anexe – plan de situatie, relevee nivel, memoriu arhitectura, (copie), in concordanta cu documentatia cadastrala;
 • Expertiza tehnica cu privire la respectarea cerintelor fundamentale aplicabile privind calitatea in constructii: cerinta „A”-rezistenta si stabilitate (expertiza se va efectua doar daca Avizul Arhitectului Sef este favorabil)
 • Aviz/Autorizatie de securitate la incendiu pentru categoriile de constructii cuprinse in HG nr. 571/2016
 • Taxa

EMITEREA AVIZULUI ARHITECTULUI SEF IN VEDEREA OBTINERII CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICARII CONSTRUCTIEI (ADEVERINTEI DE NOTARE A CONSTRUCTIEI IN CARTEA FUNCIARA) (CONSTRUCTII EXECUTATE FARA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE, MAI VECHI DE 3 ANI) – ETAPA I

 • Formular cerere
 • Cartea funciara actualizata
 • Documentatie cadastrala
 • Plan de situatie (constructii existente) cu vecinatati, relevee nivel, memoriu arhitectura, intocmite de arhitect in concordanta cu documentatia cadastrala
 • Fotografii
 • taxa

NOTA: in situatia in care se va obtine Avizul Arhitectului Sef FAVORABIL se va trece la etapa II

EMITEREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICARII CONSTRUCTIEI (ADEVERINTEI DE NOTARE A CONSTRUCTIEI IN CARTEA FUNCIARA) (CONSTRUCTII EXECUTATE FARA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE, MAI VECHI DE 3 ANI) – ETAPA II

 • Formular cerere
 • Carte de identitate/CUI copie
 • Cartea funciara actualizata
 • Documentatia cadastrala
 • Certificat fiscal sau proces verbal de impunere cladiri (in care sa figureze cladirea/extinderea pentru care se solicita certificatul de atestare/adeverinta)
 • Copie dupa Avizul Arhitectului Sef Favorabil + plansele anexe – plan de situatie, relevee nivel, memoriu arhitectura, in concordanta cu documentatia cadastrala cu viza PCT (copie)
 • Expertiza tehnica cu privire la respectarea cerintelor fundamentale aplicabile privind calitatea in constructii: cerinta „A”-rezistenta si stabilitate (conform art. 5 din Legea nr. 10/1995 – privind calitatea in constructii) (expertizele se vor efectua doar daca Avizul Arhitectului Sef este favorabil)
 • Aviz/Autorizatie de securitate la incendiu pentru categoriile de constructii cuprinse in HG nr. 571/2016
 • Taxa

EMITEREA CERTIFICATULUI DE NOMENCLATURA STRADALA SI ADRESA

 • Formular cerere
 • Carte de identitate / CUI (copie)
 • Extras de carte funciara – maxim 1 an – copie si/sau copie coala CF; in cazul apartamentelor atat CF individual cat si CF colectiv
 • Plan topografic intocmit, semnat si stampilat de topograf autorizat sau schita topografica cu viza OCPI in concordanta cu CF, cu exceptia imobilelor apartamente situate in blocurile de locuinte, plan de amplasamet si delimitare a imobilului cu viza OCPI
 • Taxa

EMITEREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE (ADEVERINTEI DE RADIERE A CONSTRUCTIEI)

 • Formular cerere
 • Carte de identitate/CUI (copie)
 • Autorizatia de desfiintare – copie
 • Extras de carte funciara de data recenta – maxim 3 luni – copie
 • Plan topo/cadastral cu viza OCPI (copie)
 • Plan de situatie intocmit de topograf autorizat din care sa rezulte demolarea constructiei
 • Plan de situatie cu viza PCT, anexa la AD (copie)
 • Taxa

COMUNICAREA INCHEIERII EXECUTIEI LUCRARILOR (CONSTRUIRE, EXTINDERE, SCHIMBARI DE DESTINATII, MODIFICARI CONSTRUCTII, BRANSAMENTE ETC.) (FORMULAR F15) (PERSOANE FIZICE/JURIDICE)

 • Formular cerere (formularul F15)
 • Carte de identitate/CUI copie
 • Autorizatia de construire – copie
 • Referat proiectant din care rezulta ca s-a respectat proiectul de executie, precum si stadiul fizic al constructiei; referatul va contine obligatoriu si suprafetele construite (cu terase acoperite, balcoane, logii etc.), utile si locuibile, pe fiecare nivel
 • Declaratia tip privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire (Anexa 10 Model 2016 ITL 064)
 • Copii xerox din proiectul autorizat: memoriu de arhitectura + plan situatie, piese desenate arhitectura cu viza spre neschimbare PCT, anexe la AC (exceptand autorizatiile emise pentru bransamente, racorduri, utilitati)
 • Copie dupa autorizatia de construire si actul de regularizare, in cazul autorizatiilor pentru continuare lucrari sau proiect modificator
 • Copie dupa procesul verbal de constatare a contraventiilor, in cazul lucrarilor de intrare in legalitate
 • Contract vanzare cumparare in cazul instrainarii imobilului, contract de inchiriere, concesiune (dupa caz, operate in cartea funciara)
 • Balanta analitica de verificare din luna in care s-a semnat procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor (in cazul persoanelor juridice)
 • Declaratia tip privind dotarea cu instalatii a imobilului (dupa caz)

Ultima actualizare: 12:30 | 5.06.2024

Sari la conținut